• 16:37
  • |
  • سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اعضاء هیات علمی
AWT IMAGE نام و نام خانوادگی :
احمد طالبی
Dr. Ahmad Talebi
سمت :
عضو هیات علمی
AWT IMAGE نام و نام خانوادگی : 
جواد بداق جمالی
Dr. Javad B.Jamali
سمت :
عضو هیات علمی
AWT IMAGE نام و نام خانوادگی : 
محمدرضا رحمانی
Dr. Mohammadreza Rahmani
سمت :
عضو هیات علمی
AWT IMAGE نام و نام خانوادگی :
روانبخش شیردم
Dr. Ravanbakhsh Shirdam
سمت :
عضو هیات علمی
AWT IMAGE نام و نام خانوادگی :
محمد طلاییان عراقی
Dr. Mohammad Talaeian Araghi
سمت :
معاون توسعه
AWT IMAGE نام و نام خانوادگی :
علیرضا علوی تبار
Dr. Alireza Alavitabar
سمت :
عضو هیات علمی
AWT IMAGE نام و نام خانوادگی :
حمید گشتاسب
Dr. Hamid Gashtasb
سمت :
عضو هیات علمی
AWT IMAGE نام ونام خانوادگی :
غلامرضا موسی پناه
Dr. Gholamreza Mousapanah
سمت :
عضو هیات علمی