• 11:28
  • |
  • یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
سرپرست دانشکده


دکتر  امید بزرگ حداد

استاد برجسته دانشگاه تهران

جزء یک درصد دانشمندان برتر جهان 
 

مدرک تحصیلی:

* دکترای مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

* محقق پسادکتری، مهندسی عمران، دانشگاه تورنتو کانادا

* محقق پسادکتری، مهندسی عمران، دانشگاه دیویس کالیفرنیا، آمریکا
 

خلاصه سوابق علمی و دانشگاهی:

*هیئت علمی، دانشگاه تهران، از 1385 تاکنون

* استاد تمام دانشگاه تهران، از 1394 تاکنون

* استاد راهنمای بیش از 80 تحقیق پسادکتری، رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد

* سردبیر، دبیر و عضو هیئت تحریریه 5 مجله

* دبیرکل، دبیر علمی و دبیر اجرایی 3 کنفرانس علمی

* عضویت بیش از 20 انجمن و مجمع علمی ملی و بین المللی
 

زمینه های تحقیقاتی:

* تحلیل، برنامه ریزی و مدیریت سامانه های منابع آب، انرژی و محیط زیست
 

تالیفات و تحقیقات:

* تالیف 3 عنوان کتاب و 17 فصل از کتاب به انگلیسی

* تالیف 8 عنوان کتاب به فارسی

* ترجمه 8 عنوان کتاب از انگلیسی به فارسی

* تالیف بیش از 200 مقاله انگلیسی و 50 مقاله فارسی در مجله های علمی مختلف

* تالیف بیش از 50 مقاله انگلیسی و 100 مقاله فارسی در کنفرانس های بین المللی و ملی