• 01:09
 • |
 • دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
رئیس دانشکده

دکتر  اسکندر امیدی نیا

دانش آموخته ممتاز دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدرک تحصیلی:

* دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

* محقق مهمان آزمایشگاه آنزیم تکنولوژی مرکز بیوتکنولوژی دانشگاه تویامای کشور ژاپن

خلاصه سوابق علمی و دانشگاهی:

*نماینده معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت در اجلاس هیئت امناهای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت از سال 1390 تاکنون

* عضو هیئت علمی (استاد بیوتکنولوژی پزشکی) – انستیتو پاستور ایران در سال 1389

* مدیر پژوهش انستیتو پاستور ایران از سال 1385 لغایت 1390

* دبیر کارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزارت بهداشت از سال 1385 لغایت 1388

*نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت در اجلاس پروتکل ایمنی زیستی کاپ-ماپ سال 2005 شهر مونترال کشور کانادا و سال 2006 شهر کریتیبای کشور برزیل و سال 2008 شهر بن کشور آلمان

* نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت در اجلاس کدس غذایی – غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی ، در سالهای 2006 و 2007 شهر چیبای کشور ژاپن

*عضو هیئت علمی (مربی) – دانشکده پزشکی پ.ع.د - . همدان 1374 - 1369 

تجارب مذاکرات بین المللی :

*کارشناس اعزامی به اجلاس پروتکل ایمنی زیستی کاپ- ماپ سال 2005 شهر مونترال کشور کانادا و سال 2006 شهر کریتیبای کشور برزیل و سال 2008 شهر بن کشور آلمان

*کارشناس اعزامی به اجلاس کدس غذایی – غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی ، در سالهای 2006 و 2007 شهر چیبای کشور ژاپن 

تجارب آموزشی:

*همکاری در تدریس واحد مهندسی ژنتیک دانشجویان دکترای تخصصی انستیتو پاستور ایران از سال 1382 تاکنون

* همکاری در تدریس واحد مهندسی پروتئین دانشجویان دکترای تخصصی انستیتو پاستور ایران از سال 1382 تاکنون

*همکاری در تدریس واحد بیوشیمی کاربردی دانشجویان دکترای تخصصی انستیتو پاستور ایران از سال 1382 تاکنون

* همکاری در تدریس واحد بیوشیمی پیشرفته دانشجویان دکترای تخصصی انستیتو پاستور ایران از سال 1382 تاکنون

* مسئول و مدرس درس اخلاق در تحقیقات بیوتکنولوژی برای دانشجویان دکترای تخصصی انستیتو پاستور ایران از سال 1388 تاکنون

* مدرس واحد بیوانفورماتیک دانشجویان دکترای تخصصی رشته پزشکی مولکولی دانشکده پزشکی د .پ.ع. گرگان از سال 1390 و 1388

* مدرس واحد بیوتکنولوژی دانشجویان کارشناسی ارشد مرکز علوم تحقیقات پونک .د- آزاد تهران در سال 1388

*همکاری در تدریس واحد بیوشیمی پیشرفته دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان 1383-1382

*همکاری در تدریس درماتومیکوزیس و برگزاری دوره آزمایشگاهی آن برای دانشجویان دوره تخصصی پوست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 1373-1374

* همکاری در تدریس واحدهای قارچ شناسی پزشکی و اپیدمیولوژی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان 1369 - 1374 تجارب راه اندازی آزما

 افتخارات:

* دبیر کمیته تخصصی ایمنی زیستی وزارت بهداشت از سال 1385 تا سال 1388

*عضو هیئت مدیره انجمن ایمنی زیستی از سال 1387 تاکنون

*کارشناس بیوتکنولوژی کانون کارشناسان قوه قضائیه از سال 1388 تاکنون

*عضو هیئت تحریریه مجله ایمنی زیستی ایران از سال 1388 تاکنون

*مسئول کمیته دارو و غدای هفتمین کنگره ملی بیوتکنولوژی ایران 1390

*عضو کمیته نهایی سازی سند تولید و خودکفایی واکسن – وزارت بهداشت سال 1390

* عضو هیئت مدیره انجمن بیوتکنولوژی از سال 1385 لغابت 1389

*دبیر شورای پژوهشی انستیتو پاستور ایران از سال 1385 لغایت 1390

*عضو کارگروه تخصصی بیوتکنولوژی در تهیه سند نقشه علمی کشور 1387-1388

*عضو کارگروه تخصصی پزشکی مولکولی در تهیه سند نقشه علمی کشور 1387-1388

*سخنران کارگاه " تشخیص محصولات غدایی حاصل از بیوتکنولوژی " وزارت بهداشت زمستان 1387

*سخنران کلیدی پنجمین کنگره ملی بیوتکنولوژی ایران - پاییز سال 1386

*عضو کمیته علمی و راهبری اولین کنگره بین المللی Biotechnology and Genomics Health پاییز سال 1386

*سخنران و عضو کمیته علمی و راهبری مجموعه کارگاههای برگزار شده توسط انجمن بیوتکنولوژی ایران در سالهای 1386 و 1387

*عضو کمیته علمی و راهبری پنجمین کنگره ملی بیوتکنولوژی ایران - پاییز سال 1386

* عضو کمیته هماهنگی شورای ملی ایمنی زیستی از سال 1385 لغایت 1387

*دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور وقت در سال 1369 ) دانش آموخته ممتاز دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران)

ثبت اختراع:

1. ثبت اختراع با عنوان ساخت بیوسنسور الکتروشیمیایی اشکارساز هایپر فنیل الانیمی در خون نوزاد

2. ثبت اختراع با عنوان محلول پایدار کننده آمینواسید دهیدروژنازها

3. ثبت اختراع با عنوان خالص سازی تک مرحله ای آنزیم فنیل آلانین دهیدروژناز نوترکیب.

4. ثبت اختراع طراحی و ساخت کیت غربالگری بیماری فنیل کتونوری بر پایه روش سنجش رنگ سنجی آنزیمی

5. ثبت اختراع سنتز استرپتوکیناز نوترکیب پلی سیاله شده

6. ثبت اختراع پایدارسازی ترکیبات رنگزا در محلول آبی

7. ثبت اختراع تهیه محلول پایدار کننده کوآنزیم NAD