• 09:27
  • |
  • شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهتقویم آموزشی نیمسال جدید دانشجویان علمی کاربردی+اصلاحیه

تقویم آموزشی نیمسال جدید دانشجویان علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی، تقویم آموزشی ترم تحصیلی جدید را اعلام کرد.

از دانشجویان گرامی علمی کاربردی تقاضا می شود با دقت نظر در تقویم آموزشی و تاریخ های ذکر شده نسبت به امور آموزشی خود اقدام نمایند. 

AWT IMAGE

AWT IMAGE