• 09:32
  • |
  • شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهتقویم آموزشی دانشجویان روزانه سال تحصیلی جدید

تقویم آموزشی دانشجویان روزانه سال تحصیلی جدید

امور آموزش دانشکده محیط زیست، تقویم آموزشی سال تحصیلی جدید را اعلام کرد.

از دانشجویان گرامی تقاضا می شود با رعایت تاریخ های مندرج در این تقویم نسبت به امور آموزشی خود اقدام نمایند. 

تقویم آموزشی دانشکده محیط زیست