• 22:05
  • |
  • پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهتقویم آموزشی دانشجویان در سال تحصیلی 96 - 1395

به گزارش روابط عمومی دانشکده محیط زیست، تقویم آموزشی دانشجویان به شرح فایل پیوست اعلام شد . دانشجویان محترم می توانند با مراجعه به جدول زمانهای دقیق انتخاب واحد و همچنین حذف و اضافه و سایر اطلاعات مربوط به ثبت نام را جهت انجام امور دریافت کنند . 

AWT IMAGE