• 09:32
  • |
  • شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهتغییر در ساعت امتحانات روز شنبه

تغییر در ساعت امتحانات روز شنبه

بنا بر اعلام امور آموزش دانشکده محیط زیست، با توجه به فرارسیدن لیالی قدر و شهادت مولی الموحدین حضرت علی (ع) تمامی امتحانات ساعت 9 صبح روز شنبه 5 تیر 95 با یکساعت تاخیر و راس ساعت 10 برگزار خواهد شد.

از دانشجویان گرامی درخواست می شود مطابق برنامه اعلامی جدید در سالن محل برگزاری امتحانات حضور یابند.