• 09:27
  • |
  • شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهانتشار کتابی تازه از عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست

انتشار کتابی تازه از عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست

کتاب رهیافت برنامه ریزی محیط زیست مبتنی بر حقوق بشر به قلم دکتر ضیاء الدین الماسی از سوی انتشارات علم کشاورزی ایران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده محیط زیست، در خلال بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که با شعار «فردا برای برای خواندن دیر است...» برگزار شد، از کتاب رهیافت برنامه ریزی محیط زیست مبتنی بر حقوق بشر، نوشته دکتر ضیاء الدین الماسی رونمایی شد.

دکتر الماسی عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست بیان داشت: در‌ این کتاب تلاش شده با مرور دسته‌ای از اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و محیط زیست نشان داده شود که چگونه تحقق حقوق بشر، درگرو سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های محیط زیستی است و می‌تواند به عنوان هدف برنامه‌ریزی محیط زیست برگزیده شود.

رهیافت برنامه ریزی محیط زیست مبتنی بر حقوق بشر

وی افزود: از دیگر سو، حقوق بشر، به عنوان موضوع آرمانی بشریت و جامعه بین‌الملل، برخوردار از ظرفیت بالای حمایت و اعمال قانون در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملّی است. لذا رویکرد حقاظت محیط زیست به منزله حق بشری، باعث می‌شود که دیدگاه توسعه‌گرایانه‌ای که اجازه می‌دهد محیط زیست در برابر رشد اقتصادی فدا شود، به عقب رانده شود.کتاب «رهیافت برنامه ریزی محیط زیست مبتنی بر حقوق بشر» منتشر شد

این استاد دانشگاه بیان داشت: برخورداری از محیط زیستی که در آن کرامت انسانی و حقوق اساسی وی حفظ شود، حق انسان بوده و کسی نمی‌تواند به بهانه جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی مانع صیانت از آن شود و کسی را از‌این حق محروم سازد. به‌این ترتیب، برنامه‌ریزی برای حفاظت محیط زیست، بیش از آنکه ادله اقتصادی و توسعه محور از آن پشتیبانی کند از حمایت‌های قانونی برخوردار خواهد شد.

دکتر ضیالدین الماسی

 مدیرکل دفتر بررسی آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با ارائه توضیحات بیشتری در خصوص معرفی این کتاب محیط زیستی افزود: در‌ این کتاب از گذر بحث پیرامون ظرفیت‌ها و محدودیت‌های حاکم بر رهیافت‌های خردگرا و اجماع به برنامه‌ریزی محیط زیست، رهیافتی مبتنی بر حقوق بشر به برنامه‌ریزی محیط زیست معرفی شده است و امکان ادغام ملاحظات حقوق بشری در ابزارهای برنامه‌ریزی محیط زیست از قبیل ارزیابی توان اکولوژیک، برآورد ظرفیت برد، ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، ارزیابی راهبردی محیط زیست و سیستم‌های مدیریت محیط زیست بر مبنای‌این رهیافت، تحلیل شده است.

الماسی گفت: در نهایت و به عنوان یک بررسی نمونه‌ای، قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، نظام برنامه‌ریزی توسعه و محیط زیست، نظام برنامه‌ریزی آمایش سرزمین و نظام ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست و ارزیابی راهبردی محیط زیست در‌ایران مورد واکاوی قرار گرفته و ظرفیت‌ها و محدودیت‌های آن برای پشتیبانی از رهیافت برنامه‌ریزی محیط زیست مبتنی بر حقوق بشر تحلیل شده است.
 

مشخصات کلی کتاب شناسی:
سرشناسه: الماسی، ضیاء الدین، 1348 –
عنوان و نام پدید آور: رهیافت برنامه ریزی محیط زیست مبتنی بر حقوق بشر/ تألیف ضیاء الدین الماسی
مشخصات ناشر: تهران، علم کشاورزی ایران، 1395
موضوع: حفاظت محیط زیست – برنامه ریزی، حقوق بشر، حقوق بین الملل، مسئولیت های محیط زیستی
قیمت: 300000 ریال