• 09:28
  • |
  • شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهاردوی پاکسازی طبیعت منطقه حفاظت شده کندر برگزار شد

اردوی پاکسازی طبیعت منطقه حفاظت شده کُندر برگزار شد

دانشجویان دانشکده محیط زیست با حضور در اردوی علمی محیط زیست به پاکسازی منطقه حفاظت شده کُندر اقدام کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده محیط زیست، به منظور اشاعه فرهنگ زیست محیطی در روز جوان، نشاط و محیط زیست، امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده محیط زیست با همکاری تشکل های دانشجویی و هماهنگی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج دانشجویان را به منطقه حفاظت شده کندر واقع در جاده چالوس اعزام نمود.

دانشکده محیط زیست

در این اردوی یک روزه دانشجویان دانشکده در قالب اقدامی نمادین محیط زیستی با دریافت کیسه زباله و دستکش از پاسگاه محیط بانی پورکان به پاکسازی منطقه پرداختند.

دانشکده محیط زیست

دانشکده محیط زیست

دانشکده محیط زیست

دانشکده محیط زیست

دانشکده محیط زیست