• 22:02
  • |
  • پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهقابل توجه دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال 

سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم به آدرس http://mad.saorg.ir/EDUS/Default.Aspx از تاریخ 1 اردیبهشت ماه لغایت 31 اردیبهشت 95 برای ثبت درخواست های دانشجویان  باز شده است.

دانشجویان  گرامی لازم است نسبت به تکمیل درخواست در این بازه زمانی از طریق سامانه اقدام نمایند.

بدیهی است درخواست های خارج از سامانه قابل بررسی نخواهد شد. سامانه مذکور فقط یک بار در سال باز می شود و دانشجویان لازم است تقاضای میهمان هر دو نیمسال را ثبت نمایند.