• 21:52
  • |
  • پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشقابل توجه دانشجویان علمی - کاربردی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه محیط زیست به نقل از واحد آموزش، دانشجویان علمی - کاربردی جهت انتخاب واحد صرفاً می بایست طبق سال ورود و رشته خود انتخاب واحد نمایند. در صورت نیاز به انتخاب واحد درس از سایر گروه ها، اخذ مجوز و هماهنگی با کارشناسان آموزش و برنامه ریزی الزامی است .