• 21:52
  • |
  • پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشثبت نام دانشجویان جدیدالورود
به گزارش روابط عمومی دانشگاه محیط زیست، بنا بر اعلام واحد آموزش دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی روزانه سال 1393 می بایست جهت ثبت نام و انتخاب واحد فرمهای مربوطه را تکمیل نموده و به همراه مدارک اعلام شده در تاریخهای 23 شهریور ماه و 24 شهریور ماه به واحد آموزش مراجعه نمایند .