• 21:51
  • |
  • پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشتاریخ شروع کلاس های درسی دانشگاه
تاریخ شروع کلاس های درسی دانشگاه محیط زیست اعلام شد.
امور آموزش دانشگاه محیط زیست، تاریخ شروع کلاس های درسی دانشگاه محیط زیست اعلام شد.
بنا براین گزارش: 

شروع کلاس های دانشجویان سراسری پانزده شهریور ( 15 / 6 / 93)

شروع کلاس های دانشجویان علمی-کاربردی اول مهر ( 1 / 7 / 93)