• 02:54
 • |
 • پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار آموزششیوه نامه دروس سمینار دوره های کارشناسی ارشد آموزشکده محیط زیست
شیوه نامه دروس سمینار دوره های کارشناسی ارشد آموزشکده محیط زیست

مقدمه:
دوره دو ساله کارشناسی ارشد شامل دو جنبه آموزشی و پژوهشی است. مرحله آموزشی در غالب واحدهای درسی سال اول دوره اجرا می شود و مرحله پژوهشی شامل سمینار و پایان نامه است که در سال دوم به اجرا در می آید.  در درس سمینار به ابعاد پژوهشی بیشتر توجه می شود. هدف سمینار تحقیق و تتبع نظری است.

ماده 1 : درس سمینار در برخی رشته های یک واحد و در برخی رشته ها 2 واحد محسوب می شود که در نیمسال سوم اخذ می شود و نمره آن بایستی حداکثر تا پایان همان نیم سال اعلام شود.
ماده 2 : استاد راهنمای سمینار که یکی از استادان راهنما یا مشاور پایان نامه دانشجو است توسط دانشجو پیشنهاد و پس از تایید مدیر گروه آموزشی تعیین می گردد.
ماده 3 :  تعداد دانشجو برای هر استاد راهنمای سمینار در شورای آموزشی گروه تعیین می گردد و حداکثر 5 نفر به ازاء هر سال ورودی می باشد. 
ماده 4 : موضوع سمینار توسط استاد راهنمای سمینار مشخص می شود.
ماده 5 : پیشنهاد و تصویب موضوع برای سمینار در راستای موضوع پایان نامه دانشجو ارجح است لکن مطالب مشترک در متن سمینار و پایان نامه در ارزیابی نهایی پایان نامه منظور نخواهد شد.
ماده 6 :  موضوع سمینار چه در چارچوب پایان نامه باشد و یا نباشد بایستی از لحاظ نظری آخرین دستاوردهای علمی موضوع سمینار را پوشش دهد و از لحاظ کاربردی یکی از مسائل محیط زیست کشور را مورد نظر قرار دهد.
ماده 7 : پس از آماده شدن مطالب سمینار، دانشجو موظف است از یک هفته قبل از ارائه شفاهی، با هماهنگی دفتر گروه، عنوان سمینار را با ذکر تاریخ، ساعت و محل برگزاری در تابلو اعلانات گروه آگهی نماید.
ماده 8 : در جلسه ارائه سمینار، برگه ای (برگه هایی) شامل چکیده ای از مطالب سمینار و عناوین منابع، توسط دانشجو بین حاضران توزیع می گردد. 
ماده 9 : مدت زمان هر سمینار 3۰ دقیقه است که ۱۵ تا 20 دقیقه آن برای ارئه دانشجو و 10 تا 15 دقیقه دیگر برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته می شود.  اداره زمان با استاد راهنمای سمینار است.
ماده 10 : مطالب سمینار باید به صورت مدون یا الکترونیکی ابتدا به استاد سمینار و پس از تایید و امضای استاد سمینار به مدیر گروه و کتابخانه تحویل داده شود. سپس نمره سمینار توسط استاد راهنمای سمینار تعیین و به واحد تحصیلات تکمیلی گزارش می شود.

ماده 11 : ابعاد زیر می تواند مبنای ارزشیابی سمینار قرار گیرد.
o میزان اهمیت عنوان سمینار و پوشش منابع علمی
o میزان اهمیت کاربرد سمینار در حل مسائل ملی و مشکلات محیط زیستی
o کیفیت و کمیت گزارش کتبی سمینار
o نحوه ارائه شفاهی سمینار 
o میزان تسلط دانشجو به محتوی و نحوه پاسخ گویی به سوالات

ماده 12 : این شیوه نامه در دوازده ماده در جلسه مورخ 16 / 9 / 93 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه محیط زیست به تصویب رسید و از تاریخ تصویب به اجرا گذاشته می شود.