• 10:48
 • |
 • سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار آموزشقابل توجه دانشجویان علمی - کاربردی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه محیط زیست به نقل از واحد آموزش، دانشجویان علمی - کاربردی جهت انتخاب واحد صرفاً می بایست طبق سال ورود و رشته خود انتخاب واحد نمایند. در صورت نیاز به انتخاب واحد درس از سایر گروه ها، اخذ مجوز و هماهنگی با کارشناسان آموزش و برنامه ریزی الزامی است .