• 03:51
 • |
 • چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهدکتر امیدی نیا به عنوان دبیر کمیته راهبری آموزش و توانمندی سازمان محیط زیست منصوب شد

دکتر امیدی نیا به عنوان دبیر کمیته راهبری آموزش و توانمندی سازمان محیط زیست منصوب شد

بر اساس ابلاغ دکتر عیسی کلانتری معاون محترم رییس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر اسکندر امیدی نیا به عنوان دبیر کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده محیط زیست، خط مشی گذاری آموزشی، طراحی و برنامه ریزی آموزشی، اجرا، نظارت و ارزشیابی آموزشی، مراحل اصلی چرخه آموزش کارمندان در دستگاه های اجرایی است که مجموعه آنها ساختار مدیریت و راهبری آموزش کارمندان را تشکیل می دهد. 
 سیاستگذاری و مدیریت کلان آموزش کارمندان در دستگاه های اجرایی اعم از سازمان های وابسته به ریاست جمهوری، وزارتخانه ها وسازمان های وابسته به آنها بر عهده " کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی" از کمیته های فرعی زیر مجموعه شورای تحول اداری در ستاد دستگاه است. 
 
از جمله  وظایف کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی می توان به؛ 
 
- بررسی وتعیین اهداف واستراتژی های آموزش وتوانمندسازی کارمندان دستگاه اجرایی.
- بررسی و تأیید نهایی نیازهای آموزشی دستگاه که براساس تحلیل سازمان، شغل و فرد صورت گرفته است.
- بررسی و تصویب برنامه های آموزشی کارمندان و مدیران دستگاه اعم از برنامه راهبردی، سالانه و پنجساله.
- بررسی و پیشنهاد اعتبارات موردنیاز آموزش و توانمندسازی کارمندان و مدیران براساس برنامه آموزشی مصوب برای پیش بینی در بودجه سنواتی.
- بررسی و پی گیری هزینه کرد اعتبارات آموزشی پیش بینی شده در بودجه سنواتی دستگاه برای آموزش و توانمندسازی براساس برنامه های مصوب.
- بررسی وتایید دستورالعمل ها ورویه های آموزشی مورد نیاز دستگاه اجرایی. 
- بررسی وتایید محتوا ومواد آموزشی مورد نیاز دوره های آموزشی به صورت چاپی والکترونیکی بر اساس سرفصل های آموزشی مصوب.
- بررسی و تصویب پروژه ها و طرح های مطالعاتی و کاربردی آموزش و توانمندسازی.
- بررسی و تعیین اختیارات ستاد دستگاه و واحدهای استانی برای برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی و توانمندسازی کارمندان.
- تصمیم گیری درخصوص دوره های آموزشی دستگاه که به صورت ملی یا منطقه ای باید اجرا گردد.
- نظارت بر انتخاب مؤسسات مجری و یا مشاور مورد تأیید در حوزه نیازسنجی، طراحی، اجرا و     ارزشیابی آموزشی.
- تعیین سیاست های برخورداری از سازوکارهای انگیزشی درچارچوب قوانین ومقررات.
- بررسی وتایید اولیه گواهینامه نوع دوم کارمندان وتطبیق شرایط اخذ گواهینامه با پرونده آموزشی کارمندان و تعیین راهکارهای بررسی وتایید گواهینامه ها بر اساس نظام آموزش وارسال آن به سازمان اداری و استخدامی برای تایید و صدور گواهینامه.
- نظارت بر عملکرد و فعالیت های آموزش و توانمندسازی دستگاه و کمیته های اجرایی آموزش مستقر در استان و اخذ گزارشات ادواری.
- ارائه صورت جلسات کمیته به سازمان اداری و استخدامی توسط دبیر جلسه.
- انجام سایر وظایفی که براساس نظام آموزش کارمندان و مدیران مشخص می شود و یا موارد پیشنهادی از سوی دستگاه اجرایی در حوزه آموزش و توانمندسازی کارمندان اشاره کرد.
 
گفتنی است بر اساس ابلاغ صادره از سوی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، آقای مهندس شافعی معاون محترم توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان به عنوان رئیس کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی منصوب شد. 
 
رئیس مرکز برنامه ریزی، تحول اداری و بودجه، مدیرکل امور اداری، مدیرکل امور مالی و ذیحسابی، سرپرست آموزش های ضمن خدمت و محیط بانی دانشکده محیط زیست و نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور سایر اعضای این کمیته را تشکیل می دهند.