• 01:46
  • |
  • دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشتغییر تاریخ امتحانات
تغییر تاریخ امتحانات
بنابراعلام امور آموزش دانشگاه محیط زیست، به اطلاع می رساند تاریخ امتحانات دانشجویان علمی کاربردی تغییر کرده و طبق برنامه جدیدامتحانات از 16 خرداد شروع و تا 27 خرداد ادامه خواهد داشت.
این گزارش می افزاید کلاس های درس تا هفتم خرداد ادامه دارد و حضور دانشجویان در کلاس ها تا تازیخ مذکور الزامی است.