UOE LOGO فرمهای مورد نیاز دانشجویان از قبیل فرم فراغت از تحصیل، فرم اشتغال به تحصیل و فرم تسویه جساب به منظور رفاه حال دانشجویان از طریق لینکهای زیر قابل دسترسی می باشد و تقاظا می شود دانشجویان گرامی از مراجعه حضوری به این واحد خودداری نمایند .

 

 

فرم فراغت از تحصیل

فرم اشتغال به تحصیل

فرم تسویه حساب دانشجویی