:: بایگانی بخش مشاوران دانشکده: ::
:: مشاورین آموزشکده اهم وظایف و اختیارات مشاوران ریاست دانشگاه :: 1- بهینه سازی ساختار نظام مدیریتی دانشگاه 2- بسترسازی مشاوره حقوقی و قضایی به - ۱۳۹۳/۵/۲۱ -