• 18:43
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اعضاء هیات علمی
AWT IMAGE نام و نام خانوادگی :
احمد طالبی
Dr. Ahmad Talebi
سمت :
عضو هیات علمی
AWT IMAGE نام و نام خانوادگی : 
جواد بداق جمالی
Dr. Javad B.Jamali
سمت :
عضو هیات علمی
AWT IMAGE نام و نام خانوادگی : 
محمدرضا رحمانی
Dr. Mohammadreza Rahmani
سمت :
عضو هیات علمی
AWT IMAGE نام و نام خانوادگی :
روانبخش شیردم
Dr. Ravanbakhsh Shirdam
سمت :
عضو هیات علمی
AWT IMAGE نام و نام خانوادگی :
محمد طلاییان عراقی
Dr. Mohammad Talaeian Araghi
سمت :
معاون توسعه
نام و نام خانوادگی :
حمید سرخیل
Dr. Hamid Sarkheil
سمت :
عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی :
جواد رمضانی
Dr. Javad Ramezni
سمت :
عضو هیات علمی
AWT IMAGE نام و نام خانوادگی :
علیرضا علوی تبار
Dr. Alireza Alavitabar
سمت :
عضو هیات علمی
AWT IMAGE نام و نام خانوادگی :
حمید گشتاسب
Dr. Hamid Gashtasb
سمت :
عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی :
یوسف عظیمی
Dr. yoosef Azimi
سمت :
عضو هیات علمی
AWT IMAGE نام ونام خانوادگی :
غلامرضا موسی پناه
Dr. Gholamreza Mousapanah
سمت :
عضو هیات علمی
نام ونام خانوادگی :
شهریار جعفری نژاد
Dr. Shahryar Jafarinejad
سمت :
عضو هیات علمی
نام ونام خانوادگی :
علی جهانی
Dr. Ali Jahani
سمت :
عضو هیات علمی