• 19:12
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
رشته های دانشکده
رشته های در حال تدریس ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
1- کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-HSE
2- کارشناسی پیوسته علوم و مهندسی محیط زیست
3- کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست
4- کارشناسی ارشد علوم و مهندسی شیلات-بوم شناسی آبزیان
5- کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست-آلودگی محیط زیست
6- کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست-ارزیابی و آمایش سرزمین
7- کارشناسی پیوسته مهندسی علمی-کاربردی عمران-شبکه های آب و فاضلاب (وزارت علوم)
رشته های در حال تدریس( دانشگاه جامع علمی- کاربردی)
1- کاردانی حرفه ای ایمنی، بهداشت و محیط زیست
2- کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری
3- کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری عمران- آب و فاضلاب
4- کارشناسی ناپیوسته ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنایع-HSE
5- کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری کنترل آلاینده های محیط زیست