• 09:34
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
روز دانشجو - 16 آذر ماه 1394

AWT IMAGE

حضور سرکار خانم دکتر ابتکار در دانشکده محیط زیست - افتتاح نمازخانه جدید دانشکده

AWT IMAGE

حضور سرکار خانم دکتر ابتکار در دانشکده محیط زیست - افتتاح نمازخانه جدید دانشکده

AWT IMAGE

حضور سرکار خانم دکتر ابتکار در دانشکده محیط زیست - افتتاح نمازخانه جدید دانشکده

AWT IMAGE

حضور سرکار خانم دکتر ابتکار در دانشکده محیط زیست 

AWT IMAGE

حضور سرکار خانم دکتر ابتکار در دانشکده محیط زیست 

AWT IMAGE

حضور سرکار خانم دکتر ابتکار در دانشکده محیط زیست  

AWT IMAGE

حضور سرکار خانم دکتر ابتکار در دانشکده محیط زیست 

AWT IMAGE

حضور سرکار خانم دکتر ابتکار در دانشکده محیط زیست 

AWT IMAGE

حضور سرکار خانم دکتر ابتکار در دانشکده محیط زیست 

AWT IMAGE

حضور سرکار خانم دکتر ابتکار در دانشکده محیط زیست 

AWT IMAGE

حضور سرکار خانم دکتر ابتکار در دانشکده محیط زیست 

AWT IMAGE

حضور سرکار خانم دکتر ابتکار در دانشکده محیط زیست 

AWT IMAGE

حضور سرکار خانم دکتر ابتکار در دانشکده محیط زیست  - سخنرانی دکتر اصغر محمدی فاضل - رئیس دانشکده

AWT IMAGE

حضور سرکار خانم دکتر ابتکار در دانشکده محیط زیست  - سخنرانی دکتر اصغر محمدی فاضل - رئیس دانشکده

AWT IMAGE

حضور سرکار خانم دکتر ابتکار در دانشکده محیط زیست  

AWT IMAGE

حضور سرکار خانم دکتر ابتکار در دانشکده محیط زیست  

AWT IMAGE

حضور سرکار خانم دکتر ابتکار در دانشکده محیط زیست 

AWT IMAGE

حضور سرکار خانم دکتر ابتکار و دکتر طهایی استاندار محترم استان البرز در دانشکده محیط زیست 

AWT IMAGE

حضور سرکار خانم دکتر ابتکار و دکتر طهایی استاندار محترم استان البرز در دانشکده محیط زیست 

AWT IMAGE

حضور سرکار خانم دکتر ابتکار و دکتر طهایی استاندار محترم استان البرز در دانشکده محیط زیست