• 15:51
  • |
  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
دومین همایش مدیریت و مهندسی تالابها

AWT IMAGE

دکتر اصغر محمدی فاضل - دبیر همایش 

AWT IMAGE

اعضاء هیات علمی دانشکده

AWT IMAGE

ارائه مقاله - اعضای پنل: دکتر احمد طالبی و دکتر محمد طلائیان

AWT IMAGE

ناصح قادری - ارائه مقاله 

AWT IMAGE

ارائه مقاله - اعضای پنل: دکتر اصغر محمدی فاضل و دکتر محمد وثوقی

AWT IMAGE

دکتر علی نظری دوست - کارگاه آموزشی کاربرد نگرش بومی در حفاظت از تالاب ها

AWT IMAGE

ماسانوری شینتانی - کارشناس جایکا

AWT IMAGE