• 15:51
  • |
  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
معاونت توسعه

معرفی 

معاونت توسعه، آموزش و پژوهش دانشکده در تلاش است تا همواره با استفاده بهینه از منابع انسانی و منابع مالی دانشگاه بتواند با افزایش بهره وری واحدهای مختلف دانشکده در کمترین زمان و با کمترین هزینه به بیشترین کارایی نایل آید.

بدین منظور برنامه های زیر مد نظر این معاونت می باشند.

● تهیه و تدوین خط مشی در قالب اهداف دانشکده و همچنین ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوط و نظارت بر اجرای آن.

●نظارت بر حسن اجرای امور اداری، آموزشی، پژوهشی و مالی و خدماتی دانشکده با رعایت مقررات مربوطه.

● هدایت و مدیریت «آموزش» و «پژوهش» در دانشکده با اعمال نظارت بر زیر مجموعه های مربوطه و تدوین استراتژی های کوتاه، میان و بلندمدت

● نظارت بر تهیه و تدارکات احتیاجات دانشگاه و امور تاسیساتی و تعمیراتی ، بهداشت محیط و نظارت بر حسن اجرای قراردادها....

دکتر حمید گشتاسب سرپرست معاونت توسعه، آموزش و پژوهش 

دکتر حمید گشتاسب