• 18:42
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
معاونت توسعه

معرفی 

معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشکده در تلاش است تا همواره با استفاده بهینه از منابع انسانی و منابع مالی دانشگاه بتواند با افزایش بهره وری واحدهای مختلف دانشکده در کمترین زمان و با کمترین هزینه به بیشترین کارایی نایل آید. بدین منظور برنامه های زیر مد نظر این معاونت می باشند .

● تهیه و تدوین خط مشی واحدهای تابعه در قالب اهداف دانشکده و همچنین ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوط و نظارت بر اجرای آن.

●نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی و خدماتی دانشکده با رعایت مقررات مربوطه.

● نظارت بر تهیه و تدارکات احتیاجات دانشگاه و امور تاسیساتی و تعمیراتی ، بهداشت محیط و نظارت بر حسن اجرای قراردادها....