• 09:35
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
معاونت آموزش و دانشجویی
معرفی
حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مسئولیت اداره کلیه امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده را بر عهده دارد. همچنین تدوین و پیشنهاد اصول کلی در مورد برنامه های آموزشی، تنوع بخشی در بخش آموزش و نظارت بر حسن اجرای آن، تدوین آیین نامه های مختلف آموزشی با کمک مسئولین ذی ربط، ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت های آموزشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان و اداره کلیه کمیته ها و شوراهایی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط مسئولیت آن ها به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی محول شده است، از جمله وظایف این حوزه به شمار می رود.

معاون آموزش و دانشجویی دانشکده محیط زیست: دکتر محمد طلائیان

دکتر محمد طلائیان