• 15:51
  • |
  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
مشاوران دانشکده
اهم وظایف و اختیارات مشاوران ریاست دانشکده
1- بهینه سازی ساختار نظام مدیریتی آموزشکده
2- بسترسازی مشاوره حقوقی و قضایی به کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشکده در صورت نیاز
3- اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه مشکلات کارکنان و اعضای هیأت علمی
4- مشاوره در زمینه های ارتقاء کاری کارکنان در دانشکده
5- گسترش آموزش های رسمی و غیررسمی با رویکرد تنوع بخشی، کیفیت بخشی، متناسب سازی و متعادل سازی آموزش ها
6- توسعه آموزش های شغلی
7- تمهید فضاهای فرهنگی و ورزشی مناسب جهت بروز توانمندیهای کارکنان و اعضای هیأن علمی دانشکده
8- بهینه سازی اوقات فراغت دانشگاهیان از طریق گسترش فضاهای تفریحی، ورزشی و فرهنگی
9- توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری مجموعه شاغل در دانشکده
10- بهبود ساختارهای اداری قوانین و تشکیلات
11- تقویت و حمایت از کارآفرینان در عرصه دانشکده