• 18:57
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار همایش هاگزارش تصویری دومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها
گزارش تصویری دومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها
دومین همایش ملی مدیریت و مهندسی تالاب ها در سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
AWT IMAGE
 
AWT IMAGE
دکتر اصغر محمدی فاضل - دبیر همایش
دکتر احمدعلی کیخا- معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست
AWT IMAGE
 
AWT IMAGE
ارائه مقاله - اعضای پنل: دکتر بهزاد سعید پور و دکتر مینو فرشچی 
AWT IMAGE
 
AWT IMAGE
ارائه مقاله - اعضای پنل: دکتر احمد طالبی و دکتر محمد طلائیان
AWT IMAGE
ناصح قادری - ارائه مقاله 
AWT IMAGE
ارائه مقاله - اعضای پنل: دکتر اصغر محمدی فاضل و دکتر عبدالرحیم وثوقی
AWT IMAGE
 
AWT IMAGE
AWT IMAGE
دکتر علی نظری دوست - کارگاه آموزشی کاربرد نگرش بومی در حفاظت از تالاب ها
AWT IMAGE
کارگاه آموزشی مدیریت یکپارچه برای حفاظت اط تالاب انزلی با همکاری فنی جایکا
AWT IMAGE
ماسانوری شینتانی - کارشناس جایکا