• 15:53
  • |
  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکده​ اطلاعیه آموزشی
 اطلاعیه آموزشی 

با هماهنگی مدیر آموزش دانشکده محیط زیست تاریخ حذف و اضافه نیمسال دوم تحصیلی  28 ،29 و 30 بهمن ماه تعیین گردید.
از دانشجویان گرامی درخواست می شود در تاریخ های ذکر شده جدید جهت حذف و اضافه اقدام نمایند.