• 15:53
  • |
  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهتقویم آموزشی نیمسال دوم

تقویم آموزشی نیمسال دوم 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96/97 و تاریخ انتخاب واحد دانشجویان علمی - کاربردی اعلام شد.

اموز آموزش دانشکده محیط زیست با اعلام تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96/97 دانشجویان علمی - کاربردی از دانشجویان گرامی درخواست کرد تا نسبت به انتخاب واحد در موعد مقرر اقدام نمایند.

دانشکده محیط زیست