• 15:52
  • |
  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهقابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

نظر به مباحث مطروحه در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 25 / 5 / 94 , دستورالعمل شماره 770/1/د در خصوص راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد، رعایت موارد زیر برای ارائه پروپوزال ضروری می باشد :
1- انتخاب اساتید راهنمای اول و دوم از اعضای هیات علمی آموزشکده الزامی نبوده و از همکاری سایر مراکز آموزشی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می توان استفاده کرد.
2- اساتید مشاور از دارندگان مدرک دکتری تخصصی رشته های مرتبط با موضوع پایان نامه (ترجیحاً اعضای هیات علمی موسسات موضوع بند 1) انتخاب شوند.
3- به منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای علمی کشور، گروه هدایت هر پایان نامه حداقل 3 نفر (دو راهنما و یک مشاور یا یک راهنما و دو مشاور) و حداکثر 4 نفر (دو راهنما و دو مشاور) انتخاب شوند.
4- در جهت تسهیل هماهنگی های آموزشی و پژوهشی، لازم است حداقل یک نفر از گروه هدایت پایان نامه از همکاران آموزشکده محیط زیست باشند.