• 09:38
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهقابل توجه دانشجویان شیمی کاربردی ورودی سال 92
قابل توجه دانشجویان شیمی کاربردی ورودی سال 92
امور آموزش برنامه زمانبندی شده حضور دانشجویان رشته شیمی کاربردی ورودی سال 92 در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف را اعلام کرد.
بنابراعلام امور آموزش از دانشجویان محترم رشته شیمی کاربردی ورودی سال 92 درخواست می شود طبق لیست زیر در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف حضور یابند.
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE