• 19:01
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزششیوه نامه دروس سمینار دوره های کارشناسی ارشد آموزشکده محیط زیست
شیوه نامه دروس سمینار دوره های کارشناسی ارشد آموزشکده محیط زیست

مقدمه:
دوره دو ساله کارشناسی ارشد شامل دو جنبه آموزشی و پژوهشی است. مرحله آموزشی در غالب واحدهای درسی سال اول دوره اجرا می شود و مرحله پژوهشی شامل سمینار و پایان نامه است که در سال دوم به اجرا در می آید.  در درس سمینار به ابعاد پژوهشی بیشتر توجه می شود. هدف سمینار تحقیق و تتبع نظری است.

ماده 1 : درس سمینار در برخی رشته های یک واحد و در برخی رشته ها 2 واحد محسوب می شود که در نیمسال سوم اخذ می شود و نمره آن بایستی حداکثر تا پایان همان نیم سال اعلام شود.
ماده 2 : استاد راهنمای سمینار که یکی از استادان راهنما یا مشاور پایان نامه دانشجو است توسط دانشجو پیشنهاد و پس از تایید مدیر گروه آموزشی تعیین می گردد.
ماده 3 :  تعداد دانشجو برای هر استاد راهنمای سمینار در شورای آموزشی گروه تعیین می گردد و حداکثر 5 نفر به ازاء هر سال ورودی می باشد. 
ماده 4 : موضوع سمینار توسط استاد راهنمای سمینار مشخص می شود.
ماده 5 : پیشنهاد و تصویب موضوع برای سمینار در راستای موضوع پایان نامه دانشجو ارجح است لکن مطالب مشترک در متن سمینار و پایان نامه در ارزیابی نهایی پایان نامه منظور نخواهد شد.
ماده 6 :  موضوع سمینار چه در چارچوب پایان نامه باشد و یا نباشد بایستی از لحاظ نظری آخرین دستاوردهای علمی موضوع سمینار را پوشش دهد و از لحاظ کاربردی یکی از مسائل محیط زیست کشور را مورد نظر قرار دهد.
ماده 7 : پس از آماده شدن مطالب سمینار، دانشجو موظف است از یک هفته قبل از ارائه شفاهی، با هماهنگی دفتر گروه، عنوان سمینار را با ذکر تاریخ، ساعت و محل برگزاری در تابلو اعلانات گروه آگهی نماید.
ماده 8 : در جلسه ارائه سمینار، برگه ای (برگه هایی) شامل چکیده ای از مطالب سمینار و عناوین منابع، توسط دانشجو بین حاضران توزیع می گردد. 
ماده 9 : مدت زمان هر سمینار 3۰ دقیقه است که ۱۵ تا 20 دقیقه آن برای ارئه دانشجو و 10 تا 15 دقیقه دیگر برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته می شود.  اداره زمان با استاد راهنمای سمینار است.
ماده 10 : مطالب سمینار باید به صورت مدون یا الکترونیکی ابتدا به استاد سمینار و پس از تایید و امضای استاد سمینار به مدیر گروه و کتابخانه تحویل داده شود. سپس نمره سمینار توسط استاد راهنمای سمینار تعیین و به واحد تحصیلات تکمیلی گزارش می شود.

ماده 11 : ابعاد زیر می تواند مبنای ارزشیابی سمینار قرار گیرد.
o میزان اهمیت عنوان سمینار و پوشش منابع علمی
o میزان اهمیت کاربرد سمینار در حل مسائل ملی و مشکلات محیط زیستی
o کیفیت و کمیت گزارش کتبی سمینار
o نحوه ارائه شفاهی سمینار 
o میزان تسلط دانشجو به محتوی و نحوه پاسخ گویی به سوالات

ماده 12 : این شیوه نامه در دوازده ماده در جلسه مورخ 16 / 9 / 93 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه محیط زیست به تصویب رسید و از تاریخ تصویب به اجرا گذاشته می شود.