• 19:02
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشقابل توجه دانشجویان محترم شبانه
قابل توجه دانشجویان محترم شبانه
بنا بر اعلام امور آموزش دانشگاه محیط زیست، از دانشجویان محترم شبانه تقاضا می شود هرچه سریعتر نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام نمایند. 
بدیهی است برای آن دسته از دانشجویانی که در موعد مقرر بدهی خود را پرداخت ننمایند کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم صادر نخواهد شد.