• 19:03
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشاطلاعیه/ شهریه
اطلاعیه/ شهریه

بنا بر اعلام امور مالی دانشگاه محیط زیست، طبق نامه واصله از دانشگاه جامع علمی کاربردی مبنی بر ضرورت پرداخت وجوه حق نظارت و شهریه این دانشگاه از طریق سیستم سجاد، از دانشجویان بدهکار تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 15 / 2 / 94 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند.
بدیهی است در صورت عدم پرداخت برابر مقررات آموزشی با دانشجویان خاطی برخورد خواهد شد.