• 19:00
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشاطلاعیه آموزشی
اطلاعیه آموزشی
بنا بر اعلام امور مالی آموزش دانشگاه محیط زیست، از دانشجویان شهریه پرداز تقاضا می شود در اسرع وقت نسبت به پرداخت شهریه معوقه خود اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت شهریه برابر مقررات با دانشجویان برخورد خواهد شد.