• 19:00
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشاطلاعیه آموزشی
اطلاعیه آموزشی
بنابراعلام امور آموزش دانشگاه محیط زیست، تمامی کلاس های درسی دکتر کُردرستمی روز چهارشنبه 20 اسفندماه برگزار نخواهد شد.
ضمن پوزش از دانشجویان گرامی، مراتب در خصوص ساعت و زمان کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.