• 07:07
 • |
 • دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • هرکجا باشیم ، آسمان از آن ماست در حفظ آن بکوشیم .
:: اعضا - حمید سرخیل ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر حمید سرخیل
اعضاء هیات علمی
دکترا Geophysical Environment از Amirkabir University of Technology/Polytechnics of Tehran
Sarkheil_hyahoo.co.uk
http://www.coe.ac.ir