• 18:45
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشاطلاعیه تاریخ حذف و اضافه دانشجویان کارشناسی

اطلاعیه تاریخ حذف و اضافه دانشجویان کارشناسی

 بنابر اعلام امور آموزش دانشکده محیط زیست، به اطلاع دانشجویان کارشناسی می رساند تاریخ حذف و اضافه دانشکده محیط زیست شنبه 17 و یکشنبه 18 بهمن ماه است.

دانشجویان لازم است در این تاریخ ها نسبت به اخذ و حذف دروس خود اقدام نمایند. تاریخ حذف واضافه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.