• 09:36
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشامتحان میان ترم

امتحان میان ترم

بنا بر اعلام امور آموزش دانشکده، فردا چهارشنبه 4 آذرماه امتحان میان ترم زبان تخصصی ( دکتر فاضل)، ویژه دانشجویان کنترل آلاینده ها(931) برگزار می شود.

از دانشجویان گرامی تقاضا می شود طبق برنامه اعلامی در این جلسه امتحانی حضور یابند.