اداره کل محیط زیست استان البرز ۷ مامور اجرایی محیط زیست جهت خدمت در شهرستان های ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان استخدام می کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه محیط زیست،استانداری البرز برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی شهرستانهای خارج از مرکز استان )ساوجبلاغ – نظرآباد- طالقان ( طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی وتخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی و ازمحل مجوز استخدامی شماره ۰۵۵۴ /۱۱۴ د م۱۹۳۴ معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور تعداد ۳۳ نفر از افراد بومی واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی،تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینش بصورت پیمانی بشرح ذیل استخدام می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید.

http://p-alb.ir/LinkClick.aspx?fileticket=SB2b1X4XdCA%3d&tabid=41